Materiaal Cursus Gods missie

Avond 1: De eerste zendingsreis

Saulus en Barnabas gaan op reis (Handelingen 13 en 14). Gods Geest heeft hen aangewezen en de gemeente van Antiochië heeft hen laten gaan. Zij beginnen op Cyprus en reizen vervolgens door zuid en midden Turkije. Daar verkondigen zij het goede nieuws van Jezus Christus. Lukas schetst in verschillende scenes hoe zij te werk gingen. Een boodschap, maar in de synagoge van Antiochië in Pisidië gaan zij anders te werk dan in gesprek met de volkse typen in Lystra. Lukas vraagt in zijn verslag met name aandacht voor de reactie: er is weerklank en tegenstand. De beide apostelen gaan ook terug naar de plaatsen waar jonge gemeenten ontstaan zijn. Bemoediging en het organiseren van gemeenteleven (aanstellen van oudsten) behoort als vanzelfsprekend tot het uitvoeren van de taak die zij uitvoeren. Ten slotte keren zij terug in Antiochië om verslag uit te brengen. De conclusie is: God heeft de deuren geopend voor het geloof, ook voor niet-Joden.

We ontdekten zes thema’s in deze twee hoofdstukken: het Woord, de krachten, strategie, de samenwerking, de toerusting en het kerkverband. In de discussie kwam ter sprake hoe gebed en het spreken van de Geest naadloos toepasbaar zijn in onze situatie in De Fontein. Maar wat te denken over de krachten en wonderen? Zijn die er niet meer of kijken we niet goed? Hoe krijgen wij meer vrijmoedigheid om te getuigen van Gods trouw en grote daden, ook onderling?

Klik hier voor de powerpointpresentatie van de eerste avond.

Avond 2: Gods missie en de missionaire schijf van vijf

Hoe ‘scoort’ De Fontein als plaatselijke gemeente op de vijf kenmerken van Gods wereldwijde missie? Het gesprek hierover ontstond na de inleiding over de missionaire schijf van vijf. En die kun je goed plaatsen als je iets weet over het idee van Gods missie. Dat is allereerst het verhaal van Gods schepping en liefdevolle redding van zijn wereld. De Bijbel vertelt het verhaal over zijn onstuitbare inzet door de eeuwen heen. Gods persoonlijke komst op aarde, zijn dood en opstanding is het beslissend nieuwe feit dat de mensen in elke generatie moeten weten. Vandaar dat de Heer de opdracht gaf om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Dat is de manier om deelgenoot te worden van de redding.

Zending en evangelisatie zijn woorden uit de periode dat het denken begon bij die opdracht. Het was een kwestie van gehoorzaam zijn en riep snel de ervaring op van tekort schieten. Vanuit Gods missie kun je de breedheid van Gods werk gaan zien en ontspannen ontdekken waar jij persoonlijk je inzet kan geven. Of hoe je het samen doet als gemeente. Of als groep gemeenten. Zo hebben we nagedacht over het functioneren van De Fontein. We hebben sterke en zwakke punten maar hoe je het ook wendt of keer: we zijn onderdeel van Gods missie.

Klik hier voor de powerpointpresentatie van de tweede cursusavond.

Avond 3: Contextualiseren van het evangelie

Kun je met een rap het evangelie van Jezus Christus overbrengen? Natuurlijk, zou je zeggen. Maar toen we De Tijd Gaat Snel bekeken van de christelijke rapper DeErnstvandeZaak bekeken bleek dat niet iedereen zich zo aangesproken voelden. Daarmee zaten wij midden in het onderwerp van deze avond: contextualiseren is namelijk het vertalen van de boodschap en het aanpassen ervan voor een bepaalde cultuur.
We spraken door over de vraag wat dan precies ‘de boodschap’ is. Ook dachten we na over de vraag wat een bepaalde ‘cultuur’ is. We kwamen erop uit dat de boodschap gaat over God die te midden van mensen wil wonen. En die mensen organiseren zich in cultuurgroepen die normen en waarden hanteren. Wil het evangelie van God het leven van een bepaalde groep binnenkomen dan moet je de taal leren en ook de normen en waarden ontdekken.

Contextualiseren kun je leren doen door na te gaan wat je kan waarderen, door kritisch te zijn en door de transformeren vanuit christelijk perspectief. Deze drie stappen zijn ontleend aan het leven van de Heer: incarneren, sterven en opstaan. Als wij dat op onszelf toepassen moeten we dus weten wat de cultuur is van ons en onze medebewoners in ’s Heerenbroek, Westenholte en Stadshagen. Welke stappen kunnen wij zetten om de boodschap van het evangelie zo te spreken en te doen dat het overkomt bij hen die Jezus nog niet kennen?

Klik hier voor de powerpointpresentatie van de derde cursusavond.