Boeken

Met de hulp van Gods Geest is een gebedsgids voor christenen die willen bidden voor hindoes. Ik schreef dit boekje in 2004, ruim tien jaar actief als missionair predikant. Ik had veel contacten met Surinaams-Hindostaanse hindoes en ik droeg hen een warm hart toe, en het evangelie van de Heer. Dat mondde uit in dit boekje dat christenen helpen kon een maand lang voor hun hindoe-naasten te bidden. De gids werd uitgegeven door de Missionaire Arbeid Rijnmond (een activiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in dat gebied). Arjan Kabboord deed de vormgeving. Het boekje is niet meer verkrijgbaar.

Samen met Rinus Visser schreef ik Samen. Het is een brochure over multiculturele opbouw van de christelijke gemeente. Het verscheen in 2006 en is de neerslag van denken over en ervaren van wat het is om multicultureel kerk te zijn. In de jaren dat ik in Rotterdam werkte (1993-2006) was ik betrokken bij de kerk van Rotterdam Centrum en de plaats die van oorsprong Pakistaanse en Surinaamse-Hindostaanse christenen daarin hadden. Rinus en ik gingen cursussen geven waarin de inzichten over cultuur, integratie, participatie en dergelijke aan de orde kwamen. Het boek werd uitgegeven door de Missionaire Arbeid Rijnmond en Daniël Vreeken nam de vormgeving voor z’n rekening. Het is niet meer nieuw te verkrijgen.

In 2016 promoveerde ik in de godsdienstwetenschappen en de theologie op het proefschrift: Gereformeerde christenen ontmoeten Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied: Een analyse van de ontmoeting vanuit de verschillen in cultuur en religie.

Was de missionaire benadering van leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt voldoende aangepast op de hindoes als specifieke doelgroep? Dat is de vraag die ik in mijn proefschrift onderzocht. Eerst beschreef ik de ontmoeting tussen de gereformeerde christenen en de hindoes gedurende de jaren 1973 tot 2006. Met behulp van het model Cultureel-Religieus Waarden-Systeem analyseerde ik een viertal casussen. Op basis daarvan construeerde ik het waardesysteem van de gereformeerd-vrijgemaakten en vergeleek dat met de waardesystemen van de Surinaams-Hindostaanse hindoes en de Nederlandse samenleving. Dat gebruikte ik bij de evaluatie van het Rijnmondproject. De conclusie van het onderzoek was dat de moeite om de cultuur van de Surinaams-Hindostaanse hindoes te verwerken verband hield met de elenctische visie op de niet-christelijke religies en de visie op cultuur en contextualisatie. De ruimte die er in het missiologische kader is om cultuur te verwerken in de missionaire benadering, is in de praktijk van het Rijnmondgebied niet volop gebruikt. De evaluatie wijst ook in de richting van het heroverwegen van het bestaande kader, met name op de plaats van de interreligieuze dialoog en de elenctiek.


In 2013 publiceerde ik bij uitgeverij Aspekt de gedichtenbundel Alles onveilig. Ik gebruik voor mijn literaire werk de schuilnaam Maarten van Aes. Zie de MaartenvanAes-site voor liederen, gedichten, blogs en tekeningen.